Algemene voorwaarden

Shopping2Day staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en de belastingdienst onder de volgende nummers:
KvK nummer: 34308364
BTW nummer: 8197.57.135.B.01

De consument is in deze algemene voorwaarden de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Shopping2Day.

Deze versie van de algemene voorwaarden is geldig vanaf 5 Mei 2020.
Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Shopping2Day en consument en op elk aanbod van Shopping2Day.

De overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Shopping2Day bevestigt het aanbod langs elektronische weg. Totdat het aanbod is bevestigd door Shopping2Day heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Het aanbod


Een aanbod is geldig gedurende de periode dat dit aanbod zichtbaar is voor de consument.
Een aanbod is niet automatisch van toepassing op eventuele nabestellingen.
Een aanbod is niet geldig indien de consument redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod een vergissing bevat en dat de prijs niet in verhouding staat tot het aangeboden product en/of dienst.

Prijzen


Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro uitgedrukt en inclusief omzetbelasting.
De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de prijsvehoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
Indien de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn verhoogd na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
De voorgaande bepalingen m.b.t. de prijsverhogingen gelden niet voor producten en/of diensten waarbij duidelijk is aangegeven dat het om richtprijzen gaat en/of waarbij duidelijk vermeld staat  welke factoren de uiteindelijke prijs zullen bepalen.

Betaling


De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
Indien er sprake is van het niet tijdig, onvolledig of het onterecht terugdraaien van een betaling door de consument kan Shopping2Day, voorzover wettelijk mogelijk, de gemaakte kosten alsmede de wettelijk toegestane rente bij de consument in rekening brengen. Shopping2Day zal vooraf de consument in staat stellen om de betaling alsnog te voldoen zonder bijkomende kosten.

Herroepingsrecht


De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt dient deze het product volledig, in de originele staat en verpakking aan Shopping2Day te retourneren volgens de door Shopping2Day aangegeven instructies.
Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van terugzenden voor rekening van de consument.  Het door de consument betaalde bedrag voor het teruggezonden product wordt uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald aan de consument. Door de consument betaalde verzendkosten worden terugbetaald voor dat deel waarop deze van toepassing zijn op het teruggezonden product.
Indien het product niet in de vereiste staat is teruggezonden zal Shopping2Day binnen 14 dagen na ontvangst contact opnemen met de consument. In dit geval zal
Shopping2Day de consument de keuze geven om het product alsnog te aanvaarden of in te stemmen met het betaalde bedrag gecorrigeerd met de waardevermindering.Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
- Indien bij de aankoop duidelijk melding is gemaakt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.
- Producten die onderhevig zijn aan bederven of verouderen.
- Producten die voorzien zijn van een verzegeling en deze verzegeling is verbroken.
- Producten die zijn gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument.
- Producten die persoonlijk van aard zijn.
- Diensten die zijn aangevangen met instemming van de consument.
- Diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

Levering


Shopping2Day zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen het product versturen tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.Indien de levering van een product niet binnen de gestelde termijn mogelijk blijkt te zijn zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht.  De consument heeft het recht om het deel van de overeenkomst waarbij levering niet mogelijk is kosteloos te annuleren.
Het adres dat de consument aan Shopping2Day heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

Garantie


Shopping2Day geeft de garantie zoals deze door de fabrikant van het product wordt aangeboden, zonder hierbij de rechten van de consument voortvloeiend uit wetsbepalingen aan te tasten.  De consument is verplicht de levering bij ontvangst te controleren. Indien het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is dan dient de consument dit onmiddelijk aan Shopping2Day te melden middels de in deze voorwaarden beschreven RMA procedure.

RMA procedure


Indien de consument aanspraak wenst te maken op de garantie of het herroepingsrecht dient deze dit binnen de geldigheidsperiode te melden aan Shopping2Day. Deze melding dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:
- Order nummer
- Aankoop datum
- Product omschrijving
- Reden voor het terugzenden.
- Shopping2Day zal een RMA nummer inclusief de instructies voor het terugzenden naar de consument sturen.

Overmacht


Indien Shopping2Day niet aan de verplichtingen kan voldoen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vermeld als gevolg van omstandigheden waarop Shopping2Day geen invloed heeft zal Shopping2Day er alles aan doen om aan zijn verplichtingen te voldoen zodra deze omstandigheden geëindigd zijn.  In geval van overmacht kan de consument geen aanspraak op schadevergoeding maken.

Klachtenregeling


Klachten dienen via het door Shopping2Day beschikbaar gestelde contact formulier duidelijk beschreven te worden gemeld. Shopping2Day zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen de klacht in behandeling nemen en de consument hiervan op de hoogte stellen Indien de consument binnen veertien dagen geen bericht heeft ontvangen kan deze zijn klacht schriftelijk sturen naar Shopping2Day.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden


Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd.

Toepasselijk recht


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Shopping2Day en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2022 Shopping2Day | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel